fbpx

Algemene voorwaarden


 

 1. Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Timed Adventures, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Katwijk aan de Wethouder D. Ouwehandstraat 9A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73543942; 

 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Timed Adventures en de klant;
 2. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Timed Adventures;
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan het spel dan wel de natuurlijke persoon ten behoeve van wie de klant de overeenkomst met Timed Adventures is aangegaan;
 4. Spel: het spel dat door Timed Adventures wordt verzorgd waarbij deelnemers in een team worden opgesloten in een ruimte om vervolgens te proberen binnen een uur te ontsnappen door puzzels op te lossen;
 5. Escape room: de ruimte waar het spel plaatsvindt;
 6. Website: de website www.timed-adventures.nl die door Timed Adventures wordt beheerd en waar de klant een reservering kan plaatsen.
 7. Dagen: kalenderdagen
 8. Feest- en vakantiedagen: weekenddagen
 9. Terrein: Het perceel inclusief gebouw op de Wethouder D. Ouwehandstraat 9A te Katwijk ZH

 

 • Bij het reserveren van escape room Inferno gaat elke speler akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • De boeker is verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de groep op de hoogte is van de algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Timed Adventure en de klant en op iedere deelname door de deelnemer aan het spel.
 • Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Timed Adventures vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • Timed Adventures heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het tot stand komen van de overeenkomst akkoord is gegaan met de nieuwe versie van de algemene voorwaarden.
 • Indien Timed Adventures niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Timed Adventures in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Aanvullende voorwaarde in verband met COVID-19


  Richtlijnen RIVM
  Wij hanteren de volgende richtlijnen voor iedereen:

 • Heeft u klachten? Blijf dan thuis.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Aanvullende maatregelen gemeente Katwijk

 • Groepen mogen niet groter zijn dan 5 personen.
 • Verzamelen doet u buiten het pand. Zorg dat u stipt 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig bent. De gamemaster zal u buiten ontvangen.
 • Bij ontvangst kunt u aan de gamemaster aangeven of u gebruik van het toilet wilt maken, later is dit niet meer mogelijk.
 • Vervolgens dient u uw handen te desinfecteren en trekt u de door INFERNO verstrekte handschoenen aan, deze handschoenen dient u gedurende uw gehele verblijf aan te houden.
 • Tijdens het spelen dient u ten allen tijde de aanwijzingen van de gamemaster op te volgen.
 • Wanneer u zich niet aan de regels houdt is de gamemaster genoodzaakt het spel te beëindigen, restitutie is niet mogelijk.
 • In bepaalde ruimtes van de escape room hebben wij vakken gemarkeerd, in de ruimtes waar deze vakken zich bevinden mag er slechts één persoon per vak staan.
 • Na het spel zullen wij geen teamfoto maken en dient u zo spoedig mogelijk het pand te verlaten. Napraten kan op de weg naar huis.
  1. Prijzen
  • Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Timed Adventures daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
  • Een samengestelde prijsopgave verplicht Timed Adventures niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  • Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, overeenkomsten, e-mailberichten en offertes of op de website binden Timed Adventures niet.
  • Timed Adventures heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
  1. Reserveren
  • Reserveren van de escape room kan uitsluitend via onze website. De betaling dient direct voldaan te worden via iDeal of Bancontact.
  • Een reservering is pas definitief als het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Timed Adventures is bijgeschreven.
  • Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Timed Adventures de klant automatisch een bevestiging via de e-mail.
  • Indien de klant geen bevestigings e-mail van Timed Adventures heeft ontvangen of indien de bevestigings e-mail de reservering van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Timed Adventures.
  • Boeken kan tot maximaal 2 dagen voor de geplande speeldatum.
  • Prijzen getoond op de website zijn bindend maar voorbehouden aan fouten.
  • Escape room Inferno kan gespeeld worden met minimaal 3 en maximaal 7 personen.
  • Kinderen van 12 jaar en jonger dienen minimaal 2 volwassenen mee te nemen. Deze begeleider neemt deel aan het spel, valt binnen het maximum aantal personen en binnen de normale tarieven.
  1. Annuleren
  • Annuleren kan kosteloos tot 7 dagen voor de speeldatum. Neem hiervoor contact met ons op via het formulier op de website.
  • Annuleringen binnen 7 dagen kunnen niet aangenomen worden. Het volledige spelbedrag zal in rekening gebracht worden.
  • Indien een groep een kwartier of langer na aanvang van de speltijd niet aanwezig is kan het spel niet doorgaan. Het volledige spelbedrag zal in rekening gebracht worden.
  • Niet op komen dagen op de speeldatum houdt hetzelfde in als een annulering bij punt 4.2.
  • Het aantal ingevoerde spelers is bindend. Dit aantal kan tot 7 dagen voor de speeldatum kosteloos veranderd worden via het contactformulier op de website.
  • Indien binnen 7 dagen voor speeldatum het aantal spelers verminderd wordt blijft het oorspronkelijke tarief behouden.
  • Indien binnen 7 dagen voor speeldatum het aantal spelers verhoogd wordt zal dit verrekend worden naar het tarief corresponderend met het nieuwe aantal spelers.
  1. Spelregels
  • Het betreden van het terrein van Timed Adventures geschiedt op eigen risico.
  • Aanwijzingen van medewerkers van Timed Adventures dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
  • Spelers nemen vrijwillig deel aan het spel.
  • Spelers zijn zich ervan bewust dat ze opgesloten worden in een ruimte waarna ze moeten proberen binnen een uur uit deze ruimte te ontsnappen.
  • Spelers zijn zich ervan bewust dat ze te allen tijde het spel kunnen beëindigen. Dit kan d.m.v. het indrukken van een noodstop waarvan er altijd minstens één binnen bereik is.
  • Het spel is niet geschikt voor mensen met claustrofobie, epilepsie, paniekaanvallen en/of hartproblemen.
  • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het spel.
  • Het is niet toegestaan te roken in de escape room.
  • Deelnemers moeten in staat zijn korte tijd te kruipen. Neem bij twijfel hierover contact op met Timed Adventures.
  • Tijdens het spel is het mogelijk nat te worden.
  • Er wordt gebruik gemaakt van speciale effecten, waaronder rook.
  • Medewerkers van Timed Adventures zijn te allen tijde bevoegd personen of groepen te weigeren. Er zal dan geen restitutie van het betaalde bedrag plaatsvinden.
  • Medewerkers van Timed Adventures zijn te allen tijde bevoegd het spel stil te leggen als daar de noodzaak voor is.
  • De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met de ter beschikking gestelde zaken. Schade toegebracht aan de ter beschikking gestelde zaken veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer, worden aan de klant of de deelnemer in rekening gebracht.
  • De deelnemer vrijwaart Timed Adventures voor eventuele aansprakelijkheid van derden en/of andere deelnemers die het gevolg zijn van handelen en/of nalaten van de deelnemer.
  1. Aansprakelijkheid
  • Timed Adventures kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10; b. enige daad of nalatigheid van de klant of van de deelnemer.
  • Timed Adventures is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Timed Adventures is uitgegaan van door de klant of door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het spel. Timed Adventures kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken, ander lichamelijk letsel, schade ten gevolge van dood of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens het spel of tijdens het verblijf in de escape room of in een andere ruimte van Timed Adventures, tenzij er sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid aan de zijde van Timed Adventures die niet kan worden uitgesloten. Het deelnemen aan het spel is geheel voor eigen risico.
  • De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, gedrag- en veiligheidsregels die worden gegeven door Timed Adventures en het reglement van Timed Adventures. Indien de deelnemer weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is de deelnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  • Timed Adventures is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de deelnemer.
  • Timed Adventures is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade zoals: gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade en opgelegde boetes.
  • Indien Timed Adventures aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de verzekering van Timed Adventures in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Timed Adventures beperkt tot het bedrag dat de klant aan Timed Adventures betaald heeft voor deelname aan het spel.
  • Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Timed Adventures. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
  • Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Timed Adventures gehouden is, in strijd handelt met de wet of onrechtmatig jegens Timed Adventures handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Timed Adventures daardoor direct of indirect ontstaan.
  1. Overmacht
  • Timed Adventures is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien er sprake is van overmacht.
  • Onder overmacht wordt o.a. verstaan: virusinfectie en computervredebreuk door derden, ziekte van een of meerdere personen die namens Timed Adventures de overeenkomst uitvoeren, verkeersstoring, verkeersongeval, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, diefstal, technische storing, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Timed Adventures geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
  • Indien er sprake is van overmacht, dan heeft Timed Adventures het recht de overeenkomst te ontbinden.
  1. Verwerking persoonsgegevens

  8.1 Timed Adventures verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent privacy.

  1. Klachten
  • Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen door de klant schriftelijk of via de e-mail bij Timed Adventures te worden ingediend binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
  • De klant dient Timed Adventures de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat Timed Adventures overgaat tot het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat Timed Adventures erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
  1. Geheimhoudingsplicht
  • De auteursrechten op de website, op het spel en op alle materialen die onderdeel uitmaken van het spel berusten bij Timed Adventures. De klant dient de auteursrechten van Timed Adventures te allen tijde te respecteren. Handelt de klant in strijd met de auteursrechten van Timed Adventures, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Timed Adventures daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies en reputatieschade.
  • Deelnemers dienen oplossingen van puzzels in het spel en overige spelelementen die kunnen leiden tot het ontsnappen uit de escape room te allen tijde geheim te houden en niet (online) te publiceren of op enige andere wijze aan derden kenbaar te maken.
  • Het maken van foto-, video- en/of geluidsopnames tijdens het spel is niet toegestaan.
  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op de overeenkomst tussen Timed Adventures en de klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • De rechter in de vestigingsplaats van Timed Adventures is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Timed Adventures zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

   

   

Heb je nog vragen?

Heb je verder nog vragen? Je kan altijd contact met ons opnemen op info@timed-adventures.nl of ons bellen op 06 15 13 01 04.